Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

I «lus Iiinocentius III. I)e Latyiische kruistocht. De Magna Charta.

4198 —1216.

Innocentius III, 1198-1216.

nnocentius III had iu Rome, Parijs en Bologna gestudeerd jen daar reeds vroeg den roem van een uitstekend geleerde verworven. Nog voordat hij dertig jaar oud was, was kardinaal; in de onmiddellijke nabijheid van den Pauselijken troon had hij gelegenheid gevonden zijn groote talenten als staatsman te doen blijken. In hem zag men welhaast den man, die door zyn geestelijke en zedelijke meerderheid geroepen was de Kerk te leiden. Zoo werd hij dan in 1198 tot Paus verkozen, eerst 37 jaar oud. Boven alle verwachting grootsch heeft Innocentius III de Pauselijke waardigheid vervuld. Wat Gregorius VII als einddoel der Kerk had aangewezen, waarvoor Alexander III had gestreden, dat heeft Innocentius III voltooid. Hij heeft de Kerk over den Staat doen heerschen; onder hem was inderdaad de Paus de heer der wereld, de Koning der Koningen, die kronen en schepters wegschonk en koninkrijken in leen gaf. In hem culmineert de Pauselijke opperheerschappij; hij is de Keizer-Paus der wereld. Niet langer stonden Keizer en Paus naast elkander als wereldlijk en geestelijk hoofd; op Innocentius hoofd prijkten tiaar en keizerskroon. Hij besliste, wie Koning van Duitschland zou worden; hij zette den Koning van Engeland af; Arragon en I oitugal, Napels en Sicilië erkenden hem als leenheer; in het Oosten werden aan hem onderdanige Latijnsche vorstendommen opgericht; zelfs de Koning van Frankrijk boog voor hem de knie. Hij was in alle opzichten een man om indiuk op de wereld te maken. Hij was een heerscher als weinigen. Een statige, waardige verschijning, hoog van gestalte, vlekkeloos van levenswandel onderscheidde hij zich boven allen door zijn grondige geleerdheid, zijn fijne beschaving, zijn welsprekendheid, zijn buitengewone toewijding aan

Sluiten