Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn roeping, zijn geestdrift, zijn ijzeren energie, zijn standvastigheid en vol¬

harding, zijn vaderlijke lankmoedigheid, zijn hoogheid van geest, zijn staatkundig genie. Hij begon met het naast bij de hand liggende, de afronding van den Kerkelijken Staat. De Italiaansche steden stelden zich onder bescherming van dezen Paus, die hen van de laatste overblijfselen van de Keizerlijke oppermacht bevrijdde. De Paus werd het hoofd van het vrije Italië. Constantia erkende zijn

leenhoogheid.

Tegenover de dubbele koningskeuze in Duitschland gedroeg de Paus zich uiterst dubbelzinnig. Hij erkende noch Philips, noch Otto. Welk belang had de Paus er ook bij de Duitscha eenheid te herstellen? Zoo woedde de Duitsche burgeroorlog verder; hij werd zelfs een Europeesche oorlog, daar Richard Leeuwenhart Otto en daarom Philips August zijn Duitschen naamgenoot steunde. RicKard streed in het algemeen met geluk, tot hij in 1199 bij het beleg van Limoges werd gedood. Hij werd opgevolgd door zijn broeder Jan zonder Land, den slechtsten Koning, die Engeland heeft geregeerd en dat zegt veel. Hij was een man van een uiterst indolente natuur, een zeer beperkt verstand, zondei eenige moraliteit, daarbij geldzuchtig, wreed en laf. Hij ontzag zich niet met groote opofferingen zijn erkenning door Philips August te koopen. In Maart 1200 sloten beide Koningen een verdrag, waarbij Jan aan Philips belangrijke domeinen afstond en Otto IV in den steek liet, terwijl Philips hem met Normandië en de andere goederen der Plantagenets beleende. Dat alles met geheele negeering dei aanspraken van Arthur, een zoon van Godfried,

Jans ouderen broeder.

Door dit verdrag was Otto's zaak bedenkelijk verzwakt. Philips werd zoo goed als overal erkend. Maar juist daarom achtte de Paus den tijd gekomen voor een beslissing; in 1201 erkende hij Otto IV als Koning. Daardoor werd deze in die mate versterkt, dat de burgeroorlog voortduurde. Maar het

bleek toch, dat alle hulp van buiten den Welf

niet kon baten; Philips werd meer en meer de nationale Duitsche Koning.

Jan zonder Land, 1199 -1216.

Beeld van Richard Leeuwenhart, op zijn tombe in het klooster Fontevrault.

Sluiten