is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

( y

<

i

i

]

l

Franciscus van Assisi, 1182-1226.

Orde der Franciscaner 1223.

lonorius III schonk aan de Dominicanen, zooals zij naar hun stichter werden -enoenid, den naam Predikheeren en bovendien het recht om overal te prediken 'n de biecht af te nemen. Toen Dominicus den 6den Augustus 1221 stierf, vas de nieuwe orde geheel georganiseerd; daarnaast was zelfs een nonnen>rde en een zoogenaamde derde orde voor leeken gesticht.

De orde der Predikheeren was een zoogenaamde bedelorde; de leden ■varen persoonlijk tot volstrekte armoede verplicht en dus genoopt door bedelen n hun onderhoud te voorzien. Voor het overige was zij geheel bestemd en ngericht voor de bestrijding der ketterij. Dominicus zag, hoe het geloof ondermijnd werd door allerlei dwaalleeren, die zich als een hoogere vorm van het Christendom voordeden en de zuiverheid der leer ernstig bedreigden. Daartegen op te treden met al de handigheid eener volleerde dialectiek, met al het gewicht der wetenschap was in een tijd, toen aan de opleiding der priesters nog weinig zorg werd besteed, van deze niet te vergen. Ook de monniken der bestaande orden waren daartoe niet geschikt; zij ontvluchtten de wereld veeleer tot eigen volmaking dan dat zij in haar gingen om haar te bestrijden. Welbewapende, geestdriftige strijders voor de Moederkerk te vormen was het doel van den heiligen Dominicus en zijn orde. Om zich aan die taak volledig te kunnen wijden, deden zij afstand van alle tijdelijke have, vestigden zich in de steden en niet, zooals tot dusverre de kloosters hadden gedaan in wildernissin" en ver van de wereld; zij predikten, zooals de Schrift het

voorschreef, het Evangelie aan alle creaturen. •

In 1220 had St. Dominicus den regel van Augustinus verlaten om een anderen aan te nemen van een geestverwant, aan wien hij door een hartelijke vriendschap nauw verbonden was. Dat was St. Franciscus. Giovanni Bernardone, om zijn smaak voor de Fransche beschaving Franc.sco genoemd, werd in 1182 als de zoon van een rijk koopman geboren. Hij wijdde zich eerst aan den handel en leidde tot zijn 23«* jaar een wereldsch leven. P otseling komt echter ook bij hem de bekeering. Hij begon de wereld bedelende door te trekken, als Johannes dc Dooper bekeering predikende. Door zyn vlammend woord overtuigd, voegen zich eenige jongeren om henr heen; hl] schrijft hun een regel voor, waaraan zij zich gaarne onderwerpen Zoo kwam in 1909 de orde der naar hem genoemde Franciscanen tot stand. Reeds in 1212^ nam een stadgenoote, Clara van Assisi, zijn regel aan; andere vrome maagden sloten zich bij haar aan; haar vereenigde Franciscus tot de orde der Clarissen Maar de toevloed naar de nieuwe orde, die de -menschheid tot bekeering en daardoor tot verlossing van zonden opriep, was zoo groot, dat Franciscus zich niet verantwoord achtte om hun allen de monniksgelofte af tc vereen Hij stichtte dus de derde orde, die der Tertiarissen, bestemd voor '•leeken die zonder de wereld en'hmi dagelijksche bezigheden te verlaten een heilig leven wilden leiden. De regel der Franciscanen, die zich uit nederigheid gewoonlijk Minderbroeders noemden, werd in 1223 door Honorius III bekrachtigd,