Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Slag op het Marchveld, Aug. 1278.

Slag bij Woeringen, 5 Juni 1238.

- /: (

zijn ondergang voorkomen. Die overwinning viel hem ten deel. Op het Marchveld kwam het den 26stet> Augustus 1278 tot een slag, die door een krachtigen aanval van Rudolfs fuiterij voor dezen een zegepraal werd. Het Boheemsche

1 n (lf Au . / W 1 .. 1 1 C 11

Grafsteen van Rudolf van Habsburg in den Dom te Spiers.

'^6^' uiuccii, viiiunui Zitjji sjutjuveiut:;

met het groote Slavische rijk was het gedaan. Wel bleef Bohemen aan Ottokar's zoon Wenzel II, maar deze werd door een huwelijk vast aan de Habsburgers verbonden. Oostenrijk, Stiermarken en Krain schonk de Koning aan zijn oudsten zoon Albrecht; Karinthië werd aan den graaf van Tirol gegeven. Daardoor was een Habsburgsche familiestaat geschapen, die de grondslag is geworden van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie.

Het spreekt vanzelf, dat deze groote overwinning Rudolfs macht ook in het rijk belangrijk deed toenemen. Maar toch — voor een wezenlijk ingrijpende Koningsmacht was in Duitschland geen plaats meer. Meer door overreding dan door bevel kon Rudolf veelal zijn wenschen doordrijven. De steden won hij door milde privilegiën. Maar een zijner grootste verdiensten is de beteugeling van de misdaden der roofridders aan den Rijn, die sedert jaren geen meester boven zich hadden gevoeld en voor hun rooftocht steeds politieke voorwendsels hadden gevonden. Hun burchten werden verwoest; menig adellijk hoofd moest zich den strop laten welgevallen. Maar ook machtiger tegenstanders had de Koning: aartsbisschop Siegfried van Keulen vormde aan den Rijn een nieuwe coalitie tegen hem. Gelukkig werd Siegfried in den grooten strijd om het hertogdom Limburg gewikkeld, die ten slotte den 5den Juni 1288 in den beroemden slag van Woeringen zijn beslissing vond. De aartsbisschop zelf werd erevanerenerenomfin : dp hlopm dpr NpfW-

■ijnsche en Nederlandsche ridderschap bedekte het slagveld; de roem van rail van Brabant doorklonk het geheele rijk.

Maar niettegenstaande dat alles is het Rudolf toch niet gelukt zijn invloed )veral te doen gelden. Persoonlijk populair om zijn voorkomendheid en wel-

Sluiten