Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips ]] ~ de Stouti

1270-128:

Karei van Anjou,

1206-1285.

i, Op Lodewijk den Heilige was zijn zoon Philips III, de Stoute, gevolgd. •; Hij was even vroom als zijn vader en een even goed krijgsman, maar miste diens staatkundige deugden en bovenal diens moreel gezag. Maar onder hem ging onweerstaanbaar de groei der monarchale instellingen voort; de raadslieden der kroon, de juristen, zorgden er voor, dat haar rechten zich steeds uitbreidden; een van hen is de befaamde Pierre de la Broce, die in 1278 op een onbewezen beschuldiging als een dief werd opgehangen. Ook bij Philips deed de Paus pogingen voor een nieuwen kruistocht. De Koning weigerde

Zegel van Albrecht van Habsburg.

niet, nam zelfs het kruis aan, maar was verstandig genoeg zich niet in gevaarlijke avonturen te begeven. Hij trachtte liever zijn invloed uit te ƒ breiden over Spanje. Zijn oudsten zoon liet hy huwen met de erfgename van Navarre en nam daarna dit land in bezit. Ook aan Alfonso X van Castilië deed hij zijn wil verstaan. Maar den zwaarsten strijd had hij te voeren met Arragon. Dat staat in verband met den Siciliaanschen Vesj^er.

De hand van Karei van Anjou drukte zwaar op Zuid-Italië. Zijn harde, financieel ook veeleischende regeering, die bovendien vreemd bleef aan de bevolking, was er niet in geslaagd vasten bodem te gewinnen. Hèt getal ontevredenen steeg met den dag. Zij vonden steun bij den Paus, wien ook het juk van den redder der Kerk zwaar begon te knellen, maar vooral bij

Sluiten