Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geldnood van den Koning van Majorca, door van hem Montpellier te

1 T-* 1 • • 1 T 1 i

Dauphiné, 1349.

Jan IT,

13ó0—1364.

Karei de Booze.

Beeld van Eduard den Zwarten Prins, op zijn tombe in de Kathedraal te Canterbury.

koopen. üeiangrijKer nog was ue uezeiting van Dauphiné. De laatste dauphin was Humbert II, zonder erfgenamen en vol geldzorgen. In 1343 sloot hij met Philips VI een verdrag, waarbij tegen een ruime uitkeering de successie in Dauphiné verzekerd werd aan een zoon des Konings. Een tweede verdrag van 1344 stelde vast, dat dat 's Konings oudste zoon zou zijn. Toen Humbert dan ook in 1349 stierf, werd hij opgevolgd door prins Jan, die den titel dauphin aannam. Reeds het volgende jaar was de dauphin Koning van Frankrijk; op Koning Philips VI volgde zijn zoon Jan II, de Goede. Ongelukkiger Koning, ongelukkiger regeering heeft Frankrijk zelden gehad. Jan was het type van een Fransch ridder, dapper, edelmoedig, een man van zijn woord, een man van eer. Maar hij was geheel de man van het feodale Frankrijk; van de eischen, die de bittere tijdsomstandigheden aan een Koning stelden, begreep hij niets. Als 1 staatsman beteekent hij weinig; zijn vrienden wist hij van zich te vervreemden, zijn vijanden niet te verzoenen. Hij vond gevaarlijke tegenstanders tegenover zich. Eduard III had den Franschen oorlog opgedragen aan den Zwarten Prins, een ridder als Koning Jan, maar bovendien een even bekwaam staatsman en veldheer als zijn vader. Met hem verbond zich de Koning van Navarre, Karei de Booze, door mannelijke en vrouwelijke lijn een afstammeling van Philips III, een man die zijn bijnaam met het volste recht draagt, een intrigant, wien geen middel te slecht was om zijn doel te bereiken, maar bovendien een zeer bekwaam man. Zijn hand vindt men terug

in alle binnenlandsche moeilijkheden, waaronder h rankrijk onder Jan gebukt ging. In 1355 liep de wapenstilstand met Engeland af. De Koning was niet in

Sluiten