is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winning. Hij versloeg in 1364 Karei den Booze, die den vrede had verbroken, bij Cocherel zoo volledig, dat deze in het begin van 1365 vrede met Karei V sloot. Minder gelukkig was Da. Guesclin in den oorlog met Bretagne; in 1364 werd hij bij Auray verslagen en zelfs gevangengenomen. Maar ook hier werd de vrede gesloten: Karei erkende daardoor den Engelschen pretendent. Er waren evenwel nog veel gevaarlijker vijanden in Frankrijk zelf te bestrijden, de zoogenaamde compagnieën. Zij hadden zich gevormd uit de na den vrede van Brétigny afgedankte krijgsbenden. Het was namelijk in dezen oorlog herhaaldelijk voorgekomen, dat het feodale leger geheel onvoldoende was om den eisch der landsverdediging te vervullen. Toen hadden de vorsten gegrepen naar het trouwens zeer voor de hand liggende middel van het huurleger; van alle

De

compagnieën.

Tombe van Du Guesclin in de Abdij van St. Denis.

kanten hadden zich krachtige mannen aangemeld om voor soldij te dienen. Maar na den vrede waren al deze mannen werkeloos geworden; geen wonder, dat zij, zich van hun kracht bewust, zich aaneensloten tot legers, die eigenlijk weinig beter waren dan gewapende rooverbenden. Ongelukkig het land, waar zij hun voet zetten. Hooge rantsoenen moesten worden opgebracht door steden, dorpen en edelen; bij niet-betaling was moord en doodslag, plundering en brand de straf. Overal in Frankrijk kwamen zij voor. Soms werden zij korten tijd door den Koning of een ander in dienst genomen, om ten minste eemgen tijd van hen bevrijd te zijn. Zij waagden het zelfs den Paus in 13(>1 in Avignon te belegeren. Een kruistocht en een hooge losprijs waren noodig om hen het beleg te doen opbreken. Gelukkig werd Frankrijk kort daarna van hen bevrijd. Een deel der compagnieën begaf zich naar Italië, waar altijd wel te vechten viel. Een grooter gedeelte nog, de compagnieën van Normandië, Champagne .

I