is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na de schokken der vorige regeeringen. Het is Karei V geweest, die het vroeger onregelmatig werkende stelsel — als men het zoo mag noemen — der financiën op een vasten voet bracht. In plaats van de ongeregelde hooge belastingen kwamen permanente heffingen, door een speciaal corps ambtenaren geïnd. In dezen tijd werden de aides, de accijnzen enz. vaste lasten. Yoor de inning ervan was dus de toestemming der Staten-Generaal niet telkens noodig. Naast de aide werd de fouage als schoorsteengeld geheven. De Staten-vergadering van Rouaan van 1369 stond nog andere belastingen toe. Hoeveel was er in ruim tien jaren niet veranderd; de Staten hadden hun rebellie vergeten. Maar zij zagen thans ook een Koning tegenover zich, onder wien Frankrijk gedijde en wien men gerust de leiding kon toevertrouwen. Gewillig stonden zij Karei zijn nieuwe ambtenaren toe. Aan het hoofd van het financiewezen

Tombe van Karei V in de Abdij van Saint-Denis.

werd een Rekenkamer gesteld, die het toezicht had op een reeks van onder haar gestelde lichamen en ambtenaren. Even gewichtige hervormingen bracht Karei aan in het leger. De Koning werd de hoogste militaire macht in Frankrijk, die de vrije beschikking kreeg over alle verdedigingsmiddelen des lands; alle steden en kasteelen kwamen onder zijn hoede. Wij zagen reeds, hoe naast het feodale leger de huurtroepen een steeds grootere plaats in het leger gingen innemen. De artillerie werd door den Koning veel verbeterd; in dezen tijd werd het middeleeuwsche werpgeschut door kanonnen vervangen. Karei V is ten slotte de grondvester der Fransche marine.

Ook zijn buitenlandsche politiek werd zeer verstandig geleid. Hij hield vast aan de traditiën van zijn huis en bleef nauw verbonden aan den Keizer, die echter gewoonlijk meer negatieve dan positieve hulp kon verleenen. De laatste twintig regeeringsjaren van Karei IV zijn weinig meer geweest dan een voortdurende strijd met de Duitsche vorsten, die de toenemende macht van

Politiek van Karei IV.