Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzuimd hebben de laatstó hand te leggen aan zijn werk; de vier oogen zijner zoons zagen bij de verbetering der drukproeven minder scherp dan de twee van hun vader. Doch in hoofdzaak hebben wij het, immers reeds ten halve gedrukt, werk zeker wel in den vorm dien de schrijver eraan heeft willen geven.

Waarin Brandt als levensbeschrijver ook te kort moge zijn geschoten, zeker niet in besef van den ernst en de waardigheid zijner taak.

Met een zorg en een nauwgezetheid die ons doen denken aan den schrijver der Nederlandsche Historiën, heeft hij zijne stof bijeengebracht uit bestaande werken, officieele bescheiden en mondelinge mededeelingen. Met welk een toewijding heeft deze predikant zich op de hoogte gesteld van de zeevaart en den zee-oorlog; van de staatkundige gebeurtenissen in ons land en daarbuiten, die als achtergrond voor het leven van zijn held moesten dienen. Heeft hij in het verzamelen en toetsen der stof de hooge onpartijdigheid van Hooft betracht, voldoende geluisterd naar des duivels advocaat ? Niet hier is de plaats dat te onderzoeken; doch alles samengenomen wekt Brandt ook hier het vertrouwen dat hij zich door zijne overige geschiedkundige werken verworven heeft. Ook voor het kleine heeft hij oog gehad, de anecdote niet versmaad, aan de karakterschildering van gewichtige personen uit De Ruiter's omgeving plaats gegund.

Bij grooter talent had Brandt uit deze stof een kunstwerk kunnen scheppen, dat ook het nageslacht kon bevredigen; doch daartoe waren de hem verleende gaven niet toereikend. Brandt is, gelijk zoo menig schrijver vóór en na hem, door zijne stof overweldigd. Hij heeft haar niet weten te beheerschen

Sluiten