Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze letterkunde? (Haast noemde ik er Onze Staatslieden, Onze Musici, Onze Hoogleeraren, Onze Tooneelspelers en andere „onzen" by). Is de sympathie voor onze Zuid-Afrikaansche stamverwanten niet verlevendigd, het Algemeen Nederlandsch Verbond niet opgericht ? Getuigen vereenigingen als Het Buitenland, Oost en West en meer andere niet van uitbreiding

van horizon?

Ik erken gaarne, dat deze en andere verschijnselen reden geven tot eenige opgewektheid en een beetje vertrouwen in de toekomst. Doch hoe kan men zonder zorg zyn voor de toekomst van een volk, welks weerstandsvermogen, in zoo langen tyd van rust en welvaart of weelde onbeproefd, waarschijnlijk eer verminderd dan vermeerderd is; welks tuchteloosheid waarlijk geen uiting mag heeten van overschuimende kracht of vrijheidsliefde; dat — anders dan Denen, Zwitsers en meer kleine volken — zulk een onverschilligheid toont voor de handhaving en verdediging van zyn onafhankelijk volksbestaan; dat voortdommelt in zijn weerloosheid en zich in slaap wiegt met: de een zal my den ander niet gunnen; van een volk eindelijk, dat, voorwaarts gaand in tal van onderling verwijderde partyen, doet denken aan die vloot der Staten, door de Sont zeilend in een nevel zóó dik, dat men de schepen met schieten en trommelen ternauwernood by elkander kon houden?

Zegt iemand, dat de bovenstaande vergelijking en tegenstelling van typen onbillyk is in hare eenzijdigheid; dat het gemakkelyk valt, tegenover De Ruiter een aantal typen van hedendaagsche Nederlanders te stellen zóó dat het voordeel naar het heden verplaatst wordt, laat hem zyn gang gaan en toonen hoeveel hooger ons volk nu staat dan in de 17(le eeuw. Ik

Sluiten