Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. JEUGD. — EERSTE ZEETOCHTEN. - SCHIPPER DER HEEREN LAMPSENS.

In den oorlog, dien de Staat der Vereenigde Nederlanden, eerst om d'oude vrijheid te herstellen, daarna om ze te behouden, in den tijd van honderd jaren moest voeren, had men niet alleen te land maar ook ter zee te strijden. Eenige der vrije Landschappen, door hunne gelegenheid, in 't geheel of ten deele, omringd van de zee, ook zich meest ter zee generende, en allengs, door de scheepvaart en koophandel, in rijkdom en macht toenemende, vonden, van tijd tot tijd, vijanden in hun vaarwater, die hun welvaren, dat meest uit de zee kwam, ter zee zochten te dempen. Maar nooit volk dat zich met meer beleid en manhaftigheid verdedigde: of zich vermaarder maakte door waterstrijden, zeeslagen en scheepstriomfen. Nooit Land ook ter wereld dat vruchtbaarder was van ervaren zeelieden en strijdbare Admiralen, dan Holland en Zeeland: van welke twee Landschappen de Kardinaal Bentivoglio dit glorierijk oordeel strijkt: dat ze in kloekheid ter zee niet alleen den prijs wegdroegen boven de Noordsche volken, maar ook boven alle andere volken der gansche wereld. Ook hadden d'andere vereenigde Landschappen hun deel in deze eere. Ik zal mij hier niet inlaten in 't optellen van al de Zeehelden, uit die landen gesproten: men sla

3

Sluiten