Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestond, op een landhoeve buiten Bergen op Zoom, de Goot genaamd, om zich daar met den akkerbouw te generen. Terwijl hij hier met twee paarden, die zyn meesten rijkdom uitmaakten, zich in den arbeid van 't land oefende en met naarstigheid zijn huisgezin bezorgde, kwam hem, door den moedwil der soldaten, groot leed over. Noch de geringheid zijner slechte gelegenheid, ') die gemeenlijk verachting of mededoogenheid baart, noch het voorrecht van zijn voorgaanden staat, als die voor dezen onder dezelfde vaandelen had gediend, konden hem, noch zijn vee, van geweldenarij bevrijden. Eenige ruiters roofden zijn twee paarden en brachten ze naar 't Hollandsche leger. Die schade kon hij niet verzetten, want hij zag er zichzelven en zijn gezin door bedorven. ") Derhalve besloot hij, hebbende tevergeefs aan de Oversten over den overlast geklaagd, zichzelven te helpen. Hij vernam waar zijn paarden graasden, nam zijn slag waar en voerde ze heimelijk weg, die brengende op een veilige plaats wat ver van zijne woning, om die vooreerst voor de oogen der rooveren te verbergen. De soldaten hunnen roof missende, gisten wie ze hun had ontvoerd, en trokken terstond naar zijn huis, meenende daar de paarden te vinden: doch ziende dat zijne voorzichtigheid hen had verkloekt, 3) dreef hen de spijt en toorn tot booze wraak. Zij staken, om hunnen moed te koelen, het vuur in 't dak van zijne armelijke woning, dat terstond de overhand nam. In de ontsteltenis van dit onverwacht voorval, terwijl man, vrouw en dienstmaagd, door een trek, alle schepselen tot hunne behoudenis inge-

') Eenvoudige omstandigheden (leefwijze). s) Ten ondergang gebracht.

*) Xe slim geweest was.

Sluiten