Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de lijnbaan der Heeren Lampsens te gaan en hy won daar zes stuivers 's weeks: 't welk hij namaals, L. Admiraal van Holland geworden, dikmaals placht te verhalen. Doch de lijnbaan kon het knechtken, ') dat een zeeman moest worden, niet lang houden. Hij had geen behagen in dat leven, noch handwerk en paste zoo weinig op, (in zijne voorgaande kinderlijke buitensporigheden voortgaande) dat men hem haast moede werd en niet langer met hem te doen wou hebben. Derhalve verstond men dat hij moest varen, daar zijn hart naar jookte. a) Ook placht hij sedert te zeggen, dat hij in zijn jonkheid nergens toe dogt8) dan om ter zee te varen. Hij kwam zoodra niet op het schip of men zag in hem een geheele verandering. Straks was hij zoo stil, zoo naarstig en gehoorzaam in 't scheepswerk, dat men in hem met reden niets kon verwenschen. In den jare 1618, in 't elfde jaar zijns ouderdoms, op Sint Stevensdag, raakte hij voor de eerste maal in zee, en voer eerst voor Hoogbootsmansjongen, daarna voor matroos, totdat hij, door alle scheepsbedieningen opklimmende, Stuurman en daarna Schipper werd. Op het schip, waar h\j voor Hoogbootsmansjongen voer, was te dier tijd een Neger, weleer voor slaaf verkocht, maar toen vrij en te Vlissingen, na 't aannemen van den Ghristelijken godsdienst, gedoopt, en Jan Kompany geheeten, die zijn speelgezel werd, en dien hij, na verloop van tijd weêr in zijn vaderland geraakt, lang daarna in een anderen staat wonderlijk ontmoette, in 't vervolg te melden. In den jare 1622 diende De Ruiter, nauwelijks vijftien jaren oud geworden, te lande, nevens ettelijke andere matrozen, voor Konstabel of Busschieter '): eerst in 't land van

») Jongen. a) Haakte (jeukte). *) Deugde. *) Kanonnier.

Sluiten