Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleef, in 't leger der Heeren Staten, ten tijde dat Prins Maurits, de beroemde Krijgsoverste, daar de aanslagen van de Spanjaarden zocht te stuiten. Deze hadden toen veel volk in 't land van Kleef by Xanten, Wezel en andere plaatsen bijeen en veinsden, daar heen en weêr trekkende, alsof zy iets voor hadden op de een of andere grensvesting van den Staat, in Gelderland of Overijssel, totdat eenige van hunne andere legerbenden, op bevel van den grooten Veldheer Spinola, Steenbergen bemachtigden en voor Bergen op Zoom rukten. Hier werd in allerijl veel volk te water binnen gezonden, ook veel Busschieters en onder dezelve De Ruiter, die toen, zoo jong als hy was, mans soldij begon te trekken en zich in dat beleg mannelyk gedroeg. Hy kocht daar een paard, waarvan hy zich stoutmoedig wist te bedienen en in de uitvallen verscheidene malen buit op de Spanjaarden behaalde. In datzelfde jaar begon hij ten oorlog te varen en werd eerlang voor Hoogbootsmansmaat aangenomen; ook toonde hy zijne kloekmoedigheid in verscheidene tochten. Eens, onder de eerste matrozen enterende en in een vijandelijk schip overspringende, werd hy met een halve piek in 't hoofd gewond, doch niet doodelyk, sommigen meenen dat dit de eerste en eenige wond was, die hy den ganschen tyd zijns levens, in ontelbare gevaarlijke tochten ontving, tot het laatste schot toe, dat hem in zyn hoogen ouderdom 't leven kostte. Doch anderen verhalen, dat hy op een anderen tijd, nog als matroos varende, toen eenige Biskaaische of andere Spaansche schepen zyn schip namen, ook aan zyn linkerarm of hand gewond werd en met al 't scheepsvolk geplunderd en gevangen genomen. Maar aan land komende, ontsprong hy zyn bewaarders en ontliep het. Doch toen bevond hy zich in geen kleine verlegenheid,

Sluiten