Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weigering volhardde en het hem nogmaals als geschenk aanbood, zeide de Sant tot de omstanders: Ziet eens hoe trouw en kloek die Christen voor zijn meesters is. Zijt gy alle, als 't pas geeft, ook zoo voor mij. Daarop rukte hij zijn eigen en De Ruiter's boezem open, bracht De Ruiter's hand op zijn bloote borst en de zijne op die van De Ruiter tot een teeken van liefde, vriendschap en trouw, die hij hem beloofde. Voorts beval hij aan al de zijnen dat niemand voortaan dien trouwen man eenige moeielijkheid of overlast zou aandoen, maar alle hulp en vriendschap bewijzen. Ook heeft De Ruiter zijne gunst altijd genoten en was sedert dien tijd bij de Mooren zoo hoog geacht, dat ze bijna met geen andere Schippers wilden handelen, als ze wisten dat hij in een maand of twee zou komen; en als hij kwam was h\j zijn waren zóó dra kwijt, dat hij somtijds twee reizen kon doen tegen een ander een. In dezelfde jaren op de kusten van Barbarije handelende, deed hij verscheidene reizen diep in 't land, tot voortzetting van zijn handel, niet zonder merkelijk gevaar en altijd met geluk. Bij welke gelegenheid hij een goed getal Christen-slaven voor geld, door hunne magen, vrienden en landsluiden verzameld, daar hij 't zijne bijvoegde, van tijd tot tijd wist te lossen. x) In een van die landreizen moest hij op zekeren dag te paard op den hals 8) over een stroom zwemmen en kwam daarna bij Messa, in 't rijk van Marokko en vond de meeste huizen onder den voet, door een zwaren regen, die acht-en-twintig dagen, zonder ophouden, had geduurd, waardoor ook de stroom Meca eenige voeten was gezwollen, derhalve moest hij zich en de zijnen met een vlot van Spaansch riet over 't water laten halen;

') Loskoopen.

s) Met levensgevaar.

Sluiten