Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. De Kotnmandeur De Buiter had de zijnen bijtijds moed ingesproken, en met ernstige woorden vermaand, dat ze als mannen voor 't vaderland en de vrijheid der zee zouden strijden, en vocht nu zelf met zijn eskader in 't midden, de Vice-Kommandeur van den Broek aan de rechter zijde, en de Schout-bij-Nacht Verhaaf aan de linker, 't Gevecht was uitermate hevig en scherp. Tot tweemaal toe sloeg De Buiter zich door de vloot der Engelschen, en had hij den wind van hen kunnen krijgen, zoowel als zij dien van hem hadden, dan was er, naar 't oordeel dergenen die er verstand van hadden, kans geweest om hen geheel te verslaan: inzonderheid indien de Nederlandsche branders, die alle in lij waren, hadden kunnen bijkomen. De Buiter was alleen met zes of zeven schepen ten halven in hunne vloot geraakt, en lag eenigen tijd tusschen hunnen Admiraal en Vice-Admiraal. De Schout-bij-Nacht Verhaaf was dicht onder hunne lij met de rest der Staatsche schepen: en eenigen brachten 't er slecht af. Maar de anderen kweten zich voortreffelijk, en vochten met de uiterste manhaftigheid, hetzij in 't aanvallen, of weerstand bieden, naar eisch van zaken. De Kapitein Andries Fortuin van Zierikzee was met het schip de Eendracht onder de voorsten, en in 't midden der vijanden, waar 't heet afliep, ') zoodat hij ten eenemale reddeloos werd geschoten, doch echter zijn schip beschermde en behield. Een der Engelsche schepen werd in brand geschoten. Onder anderen zag men hier de heldhaftigheid van een Fries, dien ik, door 't zwijgen van zijn dapper bedrijf, zijn verdiende lof niet kan onthouden. Dit was Douwe Aukes, die een Oost-Indisch vaarder, de Struisvogel genoemd, voerde, welk schip men ten

') Toeging.

Sluiten