Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dapperheid uit te wisschen. 't Zal voor 't vaderland eerlijk, ') en de glorie der overwinning grooter zijn, als wij de vijanden te Pleymuiden bezoeken en op hunne eigen kust bevechten. Zulke slagen zullen ze 't best voelen. De rechtvaardigheid van de zaak waar wij voor strijden, daar ook deze vloot voor is uitgerust en de dapperheid van al die hier tegenwoordig zijn, beloven mij de zege, en dat de vijanden het overschot van hun schipbreuk welhaast op hun eigen oevers zullen zien aan stukken geslagen. De Kapiteins toonden zich op deze aanspraak gewillig tot dien aanslag «n de krijgsraad besloot, dat men ze in 't werk zou stellen. Maar als men dat voornemen den 30sten meende uit te voeren, kwam de wind's nachts te voren uit het Zuidzuidoosten en voorts uit het zuiden, met stijve koelte, toen de vloot omstreeks twee mijlen zuidwaarts van Goudstart was, zoodat men den toeleg moest laten varen; dewijl 't ongeraden was zich aan lager wal te begeven. Toen heeft men 't zuidwest overgewend, om de zwaarste schepen en trage zeilers buiten gevaar te houden en op de Straatsvaarders en andere aankomende schepen te kruisen. De uitkomst van den scheepsstrijd, straks verhaald, leerde de Engelschen dat de wapenen van 't Parlement niet onoverwinnelijk waren. Want Askue, die in dezen strijd drie van zijn beste schepen en meer dan dertienhonderd man, zoo soldaten als matrozen, verloor, had genoeg te doen om zich binnen Pleymuiden te bergen, terwijl De Ruiter, tot een klaar bewijs zijner overwinning, zee hield. Het eenig voordeel dat de Engelschen hadden, was, dat ze, den wind hebbende, konden wijken en dat het onmogelijk was hun den weg af te snijden en't ontkomen te beletten.

') Roemvol.

Sluiten