Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy bracht hen daarna in de bocht van Frankrijk en voorts bij 't eiland Ree, waar vele schepen uit de Middellandsche zee en van elders, ook de wijnen zoutschepen, die in Holland thuis behoorden, op order van den Staat, zich onder de sterkte van Sint Martin verzamelden, om met den eersten, onder de vlag en 't geleide van den Luitenant-Admiraal door de Hoofden te zeilen en naar 't vaderland te keeren.

V.

EERSTE ZEE-OORLOG MET ENGELAND. (Vervolg). MAARTENHARPERTSZOON TROMP EN DE RUITER.

De oorlog tuschen de twee vermaardste volken die ooit de zee bevoeren, de Engelschen en de Hollanders, met hunne bondgenooten, zoo ongelukkig aan weerszijden in het jaar 1652 aangevangen, had in den jare 1653, waar ik nu intreed, een ellendigen en bloedigen voortgang. De Engelschen streden nu opentlyk om het meesterschap ter zee en de Hollanders voor de vrijheid der zeevaart. Maar God de Schepper en Opperheer der geheele wereld heeft nooit willen gedoogen dat de wateren, die ten nutte van alle menschen zijn geschapen, door een enkel volk zouden worden bemachtigd; en dat men een zaak, welker gebruik alle volken toekomt, onder weinigen zou verdeelen. Ook schijnt het ten hoogste onredelijk te zijn, indien iemand hetgeen door de instelling der natuur en overeenstemming der volken, aan anderen niet min toekomt dan aan hem, in zulker voege tot zich neemt'), dat hij anderen deszelfs gebruik ontzegt, terwijl het, al werd het schoon') toegestaan, niet minder

') Zich toe-eigent. ') Ook.

Sluiten