Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevechten by het beschermen der koopvaarders betoond, ten hoogste waren voldaan. Toen werd terstond order gesteld om 's Lands vloot wéér klaar te maken, van alles te voorzien, met vele schepen te versterken en zoo spoedig mogelyk in zee te brengen. Ook werd door de Heeren van Holland, die zich inzonderheid aan de beveiliging der zee, waar 's Lands welvaart door bestond, lieten gelegen zyn, niet lang daarna besloten, dat men aan de Opperhoofden van 's Lands vloot (naardien ze zich in de laatste zeeslagen tegen de Engelschen mannelijk en kloekmoedig hadden gekweten) tot erkentenis van hunne dapperheid, wegens de Provincie Holland, (ten aanzien van derzelver aanmerkelijk belang in de zaken van de zee en om verscheidene andere inzichten) byzondere belooningen zou doen, boven 't geen dezelfde Hoofden by hunne Hoogmogendheden mocht worden toegevoegd : met name aan den L.-Admiraal Tromp, den Vice-Admiraal Jan Evertszoon, mitsgaders den Kommandeur De Ruiter, en den Schout-by-Nacht Pieter Floriszoon.

Daarna lieten hunne Edel Grootmogenden, op den voorslag by eenige Gemachtigden van hunne Hoogmogenden, op het stuk der vereeringen gedaan, voor hun stem ter Generaliteit inbrengen, dat men de gift, aan den Luitenant-Admiraal Tromp te vereeren, zou begrooten ter waarde van twee duizend Karelsguldens; voorts dat men de giften aan de Vice-Admiralen Witte Korneliszoon de Wit en Jan Evertszoon, mitsgaders aan den Kommandeur De Ruiter, zou stellen op vyftienhonderd en die aan den Schout-by-Nacht Pieter Floriszoon op twaalfhonderd gelyke guldens; dat ook aan anderen, zoo Kapiteins als mindere Bevelhebbers, zulks verdiend hebbende, door de Raden ter Admiraliteit insgelyks eenige vergelding zou

Sluiten