Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen, alsof hy aan land en in zyn huis, buiten gevaar was geweest. Dewyl hy dan in zyn leven en gedurende zyn bewind, om zyne deugd werd geëerd, om zyne goedheid bemind, om zyne voorzichtigheid geprezen, om zyne kloekmoedigheid ontzien, zal hy buiten twyfel na zyn dood leven, in de geheugenis der nakomelingen, tot aan het einde der eeuwen. De Staten der Vereenigde Nederlanden lieten zyn lichaam te Delft in de Oude Kerk, waar ook het graf van den Luitenant-Admiraal Pieter Hein wordt gezien, met een treffelyke lykstaatsie ter aarde brengen, en vereerden hem, op 'sLands kosten, met een heerlyke grafstee van marmersteen. Hier ziet men zyn beeld uitgehouwen en men leest er twee grafschriften, in de Latynsche en Hollandsche taal, vervattende den lof zyner heldendaden.

VIII. ONTMOETING MET DEN ENGELSGHEN KOMMANDEUR STOKES.

Omtrent dezen tyd vertoonden zich zes Engelsche oorlogsschepen dicht by Kadix, en daarna kwam de Kommandeur Stokes met dertien zeilen voor de baai ten anker. Doch hy ondernam niets tot nadeel der Nederlandsche koopvaarders, die daar af en aanvoeren. Ondertusschen waren de Hollanders hier naarstig doende met het schip de Koningin; ook maakten ze hun eigen schepen schoon en klaar, en namen den leeftocht in, dien ze te Kadix hadden gelaten, en ook 't geen verder, te hunnen behoeve, uit Holland was aangekomen. Den lOden van September ontving de ViceAdmiraal tyding, dat de Kapiteinen Jan Gideonszoon Verburg, Gillis Kampen en Pieter Salomonszoon, die onder 't bevel van den Kapitein Pieter van Brakel

Sluiten