Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten, zou worden veranderd en daarbij gedaan. Voorts dat de Engelsche en Nederlandsche Gezanten daarnaar zouden trachten, dat de plaatsen, bij een van de Koningen sedert het Rothschildsche verdrag ingenomen en gewonnen, zouden gaan aan dengenen die dezelve tevoren, of uit kracht van 't Rothschildsche verdrag toebehoorden: doch dat het ambt Drontheim aan den Koning van Denemarken zou worden geëigend, alhoewel van 't zelve te Rotschild anders was verdragen. Ook zou men bij den Koning van Zweden mogen handelen, opdat de Koning van Denemarken van de vierhonderdduizend rijksdaalders, hem, vanwege schade in Guinea geleden, opgelegd, werd ontlast. Eindelijk zou 't aan de vloot van Engeland, noch aan de vloot of soldaten der Vereenigde Nederlanden, na verloop der vijftien dagen, niet geoorloofd zijn iemand van de Koningen, die de vrede niet zou aannemen, te helpen: maar den aannemer der vrede zou men alle hulp en bijstand doen; en met tezamengevoegde macht en wapenen uitwerken, dat degene die de vrede zou weigeren, metterdaad daartoe werd gedwongen. Dit gedrag werd den 24sten van Juli, uit den naam van Engeland en van den Nederlandschen Staat, ten huize van den Franschen gezant De Thou, onderteekend. Doch De Thou heeft het zelf niet geteekend, zeggende, dat hij geen last had, maar dat hij daarover zoii schrijven, 't Gemelde verdrag werd daarna den éden van Augustus met een nader verdrag bevestigd en bekrachtigd: en daarbij besloten, dat de Engelsche en Nederlandsche Gezanten in Denemarken te zamen zouden beraadslagen, of 't niet goed zou zijn eenig gedeelte van de vloten van Engeland en der Vereenigde Nederlanden naar huis te zenden: daar latende een ge-

') Overeengekomen.

Sluiten