Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en steenen vlogen herwaarts en derwaarts, als een dichte hagel, en dien de kogel verschoonde werd door 't hout of steen, dat van de huizen stoof, verwond, verplet of aan flarden gekletst. Door het yselyk gedruisch van 't gedurig schieten, met rook en vlam den hemel betrekkende, verging ieder hooren en zien. Het jammerlijk steunen, kermen en kryten der gekwetsten, mannen, vrouwen en kinderen, deed ieder 't hart sluiten en de haren te berg staan. Niemand kon hier vluchten, nergens was uitkomst, 't gevaar overal en de dood naby. In deze verschrikkelijke benauwdheid, die men beter kan bedenken danbeschryven, hadden de Zweden ongeveer een uur doorgebracht en uitgehard '), als hun hart en hope ontzonk. Zy zonden toen in der yl een Trompetter naar buiten, met verzoek aan de Veldmaarschalken Schak en Eberstein, dat men zoude ophouden van schieten, en in handeling treden. Men antwoordde, dat men over geen voorwaarden wou handelen, en dat ze zich moesten overgeven op genade of ongenade, en men ging met schieten voort. Kort daarna kwamen drie Zweedsche Heeren, Schoonleven, Leliekroon, en nog een ander, buiten, met aanbieding van zich ter bescheidenheit 2) der Denen en hunne bondgenooten op te geven "). Van de andere zyde gingen de Heeren Detlof van Alefeldt, en Tramp binnen de stad, om zich met de Zweedsche Oversten nader te bespreken. Ondertusschen had men ook een Trompetter aan De Ruiters boord gezonden, met gelyk verzoek van 't geschut te doen zwijgen, terwyl men met de Denen in gesprek was van zich ter hunner bescheidenheid over te geven. Hy antwoordde, dat men zich in der

') Uitgehouden. ') Overgeven.

2) Aan het goedvinden.

Sluiten