Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriftelijken last ontvangen heeft, om zich naar 't voorschreven en alle andere tractaten van den Staat te reguleeren, zeer bekommerlek en geenszins geraden is zich zeiven daarvan te dispenseeren op fondament van eene mondelinge ordre, waarby de te doene salutatie aan eene contrasalutatie zoude wezen gerestringeerd en gebonden: daarvan, gelyk haar Ed. Groot Moog. geen kennis hebben, zoo moet ik ook bekennen nooit van zoodanigen mondelingen last iets te hebben geweten of gehoord. En hebben de voorgemelde Heeren Staten mij derhalve geordonneerd, uw Ed. op des zelfs missive te rescribeeren, dat de meergemelde Vice-Admiraal De Ruiter wel zal doen alle ontmoetingen van de Engelschen, zooveel de gelegenheid zal toelaten, te vermijden, en haar echter rencontrerende, van zyne zijde als noch in 't strijken van de vlagge, als naar gewoonte, te continueren: edoch in gevalle de voornoemde Vice-Admiraal Lauson, ofte eenig ander Opperhoofd van de Engelsche vloot, buiten vermoeden, andermaal in gebreke mocht blijven de contrasalutatie als boven te doen, dat hy ViceAdmiraal voornoemd in zulken cas daarop zal dienen te verzoeken speciale resolutie en ordre van de Heeren Staten Generaal, om zich daarnaar onbekommerd en veiliglyk te mogen reguleeren. Uw Ed. gelieve te noteeren, dat alhoewel het ingeleide tiende artikel van 't contract uitdrukt de Britannische zeeën, waaronder de Middellandsche zee natuurlyk niet en is begrepen, echter de intentie van den Staat altyd is geweest, daar omtrent geen onderscheid van plaatsen te maken, maar in alle gewesten indistinctelijk op een en dezelfde wyze de salutatie te laten doen: opdat de Engelschen, by contrapraktyk, daar uit in tyden en wylen niet zouden komen te allegeeren haar eenig meerder recht over de Britannische zee,

Sluiten