is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9den van September, begon de wind uit den Noordwesten en Noordwestennoorden hard op te koelen en veranderde, gedurig toenemende, den volgenden dag in een geweldigen en verschrikkelyken storm. De L. Admiraal De Ruiters schip bleef den eersten nacht, toen de storm opstak, met klein zeil drijven, opdat een iegelijk, en inzonderheid de schepen die in zulk een onweêr ') geen zeil konden voeren, by de vlag mochten blijven en de vuren in 't oog houden. Maar den dag aankomende, kon hy, mits het hard, deizig *), en regenachtig weder, slechts weinig schepen in 't gezicht krijgen, doch den Bevelhebber of Admiraal der Oost-Indische vloot met het schip Walcheren nog kunnende beoogen, hield hy zich gedurig by hem, dan, toen men zag dat het schip Walcheren, niettegenstaande den lichten dag by den wind bleef leggen, vond de Heer De Ruiter, met de Heeren Gevolmachtigden, geraden (om hem en eenige anderen met zynen voorgang te toonen hoe men reis moest vorderen) het eenigen tyd met een huikende ') fok voor den wind te laten loopen. Hy liet de vlag achter van de kampanje waaien tot een teeken dat men koers zou gaan. Maar toen niemand volgde, en dat het schip Walcheren nog al *) by den wind bleef leggen, stak De Ruiter, ziende dat op dien dag wel tachtig schepen van de vloot waren versteken, weder by, om Walcheren en andere schepen in te wachten, dry vende in den hardsten wind, die toen uit den Noordnoordwesten schoot, met een zeil. Hy had toen nog van de Hoofden der vloot vier schepen omtrent zich, te weten: de L. Admiralen Kornelis Evertszoon en Tromp; de Vice-Admiralen Van Nes en Koenders en den Schout-by-nacht Kornelis

') Slecht weêr. 4) Nog steeds.

a) Nevelachtig.

8) Gereefd.