is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Braakel, had men zien drijven zonder masten. Het oorlogsschip Groot Hollandia raakte zyn voorsteng kwijt. Vele andere schepen leden insgelijks merkelijke schade, maar bleven zee houden. Hier verstrekte nu de onstuimige zee als tot een veranderlijk tooneel der menschelijke zaken, daar men de goddelijke bestiering met opmerkende oogen op kon aanschouwen. Hier zag men nu hoe God, de Opperbestierder der dingen, al de raadslagen en voornemens, hoe voorzichtiglijk dat men ze ook beleit, en al hunne naarstigheid, wakkerheid en voorzorg, in korten tijd kan stuiten en vernietigen. Al de groote gedachten, die men van deze vloot had geschept, al de welberaamde orders, bij de drie Heeren Gevolmachtigden, De Ruiter, en de andere Opperhoofden, uitgegeven, al het verstand en dapperheid van den eenen en van den anderen; dit alles werd hier door de bestiering des Allerhoogsten, en den enkelen adem zijner stormwinden, over staag geworpen; de hoop in bekommering verkeerd, en een merkelijk gedeelte van den rijkdom, die men in behouden haven zocht te brengen, in de handen der Engelschen gegeven; voorts de ontmoeting van beider zijds vloten, en wijder bloedstorting, voor dit jaar belet, gelijk het vervolg van dit verhaal zal aanwijzen.

XIX. PRINS WILLEM III OP DE VLOOT.

In 't midden van Mei kwamen eenige vorstelijke personaadjes en edelen in het Texel, om 's Lands vloot te bezichtigen: te weten de Keurvorst van Brandenburg, zijne Hoogheid de Prins van Oranje, de Vorsten van Holstein en Anhalt, Prins Maurits van