Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wind behouden. Daar werd ter weder zijde met geen minder stijfzinnigheid dan dapperheid gevochten. Men wendde slag op slag tegen elkander aan: elkander alzins beproevende en over en weder aan schepen, masten, stengen, zeilen en menschen, zeer beschadigende. Omtrent ten vier uren na den middag zag men een Engelsch fregat van 't eskader der blauwe vlag, voerende naar gissing omtrent vijftig stukken, zoo haast het den L. Admiraal-Generaal De Ruiter was gepasseerd en van hem de laatste laag had ontvangen, een weinig achter hem zinken. De schepen van 't eskader der L. Admiralen Kornelis Evertszoon en Tjerk Hiddes de Vries konden vooreerst niet by de Engelschen komen, dewijl die te hoog in den wind van hun waren. Tot omtrent vijf uren na den middag bleven beide de vloten hevig vechtende denzelfden koers houden; maar toen wendden de Engelschen en leiden 't Noordwest over, zich zoo 't scheen, genoodzaakt vindende voor den wind om te houden, om de Vlaamsche banken te mijden en als toen raakten de schepen van 't eskader der L. Admiralen Kornelis Evertszoon en De Vries van gelijken met de vijanden in een feilen strijd, daar zich de Nederlandsche Bevelhebbers en Kapiteinen ook loffelijk en kloekmoedelijk kweten; ook toonden de Engelschen dat ze dappere zeeluiden waren, dien 't aan geen moed ontbrak. Te dier tijd werden, in 't wenden van de Engelschen, door de Nederlandsche vloot eenige van hunne lijwaartsche schepen, die zoo reddeloos waren, dat ze niet wel konden volgen, van de anderen afgesneden, te weten: het schip de Swiftsure of Swiftchire, gemonteerd met zeventig meest metalen stukken en bemand met driehonderdtachtig koppen, gevoerd door den Ridder Willem Barkley, Vice-Admiraal der witte vlag; de getrouwe George, gemonteerd met vieren-

Sluiten