Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden wind henen stelden. Ter zeiver tyd zag Van der Zaan verscheidene Nederlandsche oorlogsschepen, met twee branders, rondom den gemelden ViceAdmiraal Barkley, die hem meenden aan boord te leggen. Ook zocht hem Van der Zaan te bezeilen, maar toen hy op een musketschot by hem kwam legde hem de Kapitein Hendrik Adriaanszoon aan boord, hem veroverende, gelijk verhaald is, na kloeke tegenweer. Het schip de Zevenwolden, dat ook onder de witte vlagge behoorde, zette toen al de zeilen bij om te ontvluchten. Van der Zaan, nevens den Kapitein Van Amstel, die daar dicht bij was, zochten 't gemelde schip te achterhalen: maar 't zeilde veel harder dan Van Amstel, die allengs achteruit raakte. Maar Van der Zaan bleef het al schietende vervolgen, en hermaakte in 't jagen zyne brassen, schoten, boelyns, want en loopend touwwerk, zooveel hy kon, om de zeilen liaar den wind te kunnen schaveelen '). Dus jagende raakte hij 't vyandelyk schip eindelyk dicht op zy, legde het aan bakboord aan boord, gaf 't de laag met geschut, musketten en pistolen. Daarop heeft het volk geënterd en 't schip in 't kort vermeesterd. Daarna bracht men een deel gevangenen in Van der Zaans schip en men zocht met alle vlyt van de veroverde prys af te arbeiden 2), dewyl de zee hol ging, en de schepen tegen elkander aan slingerden. Hierdoor scheurden de zeilen aan wederzyden aan stukken, met eenig touwwerk: en eer men van den ander kon komen, brak het galjoen en de boegspriet van den prys dicht bij de steven af. Toen bevond Van der Zaan dat zyn boot en sloep aan stukken waren geschoten. De boot was ten eenemaal onbruikbaar, en met de sloep was men tot tegen den avond

') Richten.

2) Met moeite zich verwijderen.

Sluiten