Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe doende om ze te herstellen; en als ze in 't water kwam, was ze zoo lek, dat men ter nauwernood, met vier man hoozende, twee of driemaal heen en weer aan den prys kon varen, om de Engelsche gevangenen daaruit te halen. Dus kreeg men den Kapitein, en de helft der Engelschen, op den hals '), door de lekheid van de sloep, aan Van der Zaans boord. Middelerwijl was men op de twee schepen bezig met nieuwe zeilen aan te slaan. Daarna beval van der Zaan aan zijnen Luitenant De Wildt, dat hy met den prys naar Texel zou zeilen, en deed den volgenden nacht zyn best om opwaarts aan naar 's Lands vloot te laveeren: maar hy moest telkens in 't wenden voor den wind omdraaien, doordien zyn fokkemast van voren met een grooten kogel meer dan de helft was doorschoten en dat ook zyn boegspriet en bezaansmast, met de groote stag en fokkestag en de woeling 2) aan den boegspriet, meest aan stukken waren geschoten. Deze reddeloosheid bewoog hem den volgenden dag, oordeelende dat hij met zijn schip, in dien staat, geen dienst kon doen, den koers naar Goeree te stellen. Ook bracht de Kapitein Jakob Andrieszoon Swart zyn prys, de getrouwe George, naar Goeree: terwijl hy, ten deele door 't schieten van den vyand, en ten deele door 't aboordeeren van 't vyandelyk schip, in zulk een holle zee, zoo reddeloos was geworden, dat hy by den wind geen zeil kon voeren. Zyn groote mast was met een kogel van zes en dertig pond tot in 't hart geraakt, zyn staande en loopende want meest aan stukken. Ook had hy verscheidene schoten onder water, en liep gevaar van zinken. Zyn prys was ook zeer reddeloos, en niet bekwaam om zee te houden. Doch dat opbrengen der pryzen werd daarna

') Met levensgevaar. s) Omkleedsel.

Sluiten