Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze met geraden insgelijks te wenden, maar vervolgden hunnen koers, en weken, alle hunne zeilen bijzettende, naar hunne kust. En was toenmaals hun r>r0Sw j°Pi aCht °f negen"endertig schepen geminderd.

Vl°0t' n0ff eens tegen hen aan^ hebbende, en door 't wenden een goed stuk achter hen geraakt, deed toen alle mogelijke vlijt om hen op te zeilen, zettende ten dien einde alles by wat goed kon doen. Maar de nacht en de opkomende stilte waren, naast Gods wil, oorzaak dat ze hen niet kon achterhalen. Te dier tyd zeilde De Ruiter met zyn schip in ly van 's Lands vloot, daar hy zich zoo dicht by hield als 't mogelyk was, terwijl hy zonder ophouden den ganschen nacht en een stuk van den volgenden dag liet arbeiden, om alles te herstellen en op te redderen. In zeker verhaal, by de Engelschen zelfs uitgegeven •), wordt gezegd, dat op dien avond vele van hunne schepen, die in hare masten, zeilen en want onbekwaam waren gemaakt, naar Engeland weken, zonder den Generaal Monk daar van kennis te geven: en dat Monk, dat Zïende mede oorbaar 2) dacht naar huis te keeren hebbende toen niet meer dan achtentwintig bekwame schepen by hem. Dat hy daar op, zyn koers naar de ngelsche kust stellende, van zes-en-zestig Nederlandsche zeilen werd gevolgd; dat het schip Sint Paul uit Zeeland, in 't verleden jaar den Nederlanders afgenomen, vele voeten waters in 't hol hebbende van de Engelschen, vreezende dat het niet zou kunnen volgen, werd verbrand, na dat ze 't volk daar hadden uitgelicht. Dan anderen meenen dat de Sint in den nanacht of den volgenden morgenstond

) Door de Engelschen zelf gedaan. ") Nuttig (wenschelijk).

Sluiten