Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalde en naar het schip van Zweers voerde. Men

df „1 ^ ^ Enffelschen ™ 't schip en bracht

de gevangenen met galjooten aan de Nederlandsche

wa «t 6? +maaf,™et VCel moeite en wederwilligheid ');

kroon 5 V? ^ men in de 0alj°ten scheepte, kroop door de geschntgateD weêr in 't schip, totdat

men t geschut binnen boord haalde en de gaten toe

maakte Ondertusschen was de Luitenant-Ü^

De Rmter met zyn schip, 't welk nu weer wat ge'

derd was, by de vloot gekomen en Van Nes nam

de wimpel weer in, die De Ruiter weêr straks liet

waaien. Kort daarna raakte het schip weêr vlot. Hy\

toen oordeelende dat Askue's schip de Nederlandsche

loot merkelyk zoude belemmeren en de Engelschen

becron 3ü tdat n°ff te wachten stond, (want men 2' ! die te hunner tulpe kwamen te

zien) alle middelen zouden aanwenden om het te

*«™men stelde straks order en beval dat men 't schip zonder uitstel zou in brand steken; 't welk terstond m 't werk werd gesteld. Dus verging dat

weerbaarst S<?1P' ** aller0rootste- voornaamste en weerbaarste der gansche Engelsche vloot en vloog,

r VdUf ,aan * kruit k«m, met zyn twee-en-

negentig metalen stukken in de lucht. Dus hadden

fl: frS het geluk' dat ze °P denzelfden dag f®r dertienden van Juni, op welken in 't verleden jaar hun Luitenant-Admiraal de Heer Van Wasse

rLhr, h6t SChiP De Eendracht' «gelukkig Tn tl' " i°°ff' 6611 Admiraal van geen minder naam gevangen kregen en zijn Admiraalschip, De Royale

Wirf8' t !ne d6r Engelsche vloot, met hunne eigen handen in den brand staken en deden opvliegen.

De Admiraal Askue werd des anderendaags 'smor-

') Weerspannigheid.

Sluiten