Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdende, en op de gesteltenisse en toestand van zaken lettende, gaf hy altijd seinen daar de zijnen naar moesten wenden en keeren: nooit gelegenheid verzuimende om tot de vijandelijke schepen, (hetzij in eigen persoon, hetzij door anderen) daar hij een open vond, in te breken, of, daar hij hunne ordre verbroken zag, eenige af te snijden en in den grond te schieten. Inzonderheid was hij vaardig om de zijnen, die door, onvoorzichtigheid, of overmatige kloekmoedigheid, te diep onder de vijanden waren vervallen, met groot bewijs van onversaagdheid te ontzetten, zoodat de Nederlanders bijna nergens vochten of ze werden, door de ordre die ze zagen, gewaar, dat De Ruiter het roer der zaken in de vloot bestierde, en den weg opende ter overwinning. Hij was, gelijk hem sommigen noemden, de ziel van 's Lands oorlogsvloot, door wiens vernuft zich al de leden van dat groote lichaam bewogen en vochten. Hij was, zeide iemand, de hand die de maat sloeg in 't grof muziek van zooveel duizenden kartouwen. De vijanden hadden groote weer gedaan om zijn schip met branders aan te steken, geloovende, dat, indien ze dat voorzichtig Opperhoofd konden meester worden, zij met de rest goed doen zouden hebben; maar hy wist het die branders telkens te ontleggen, of ze vruchteloos te doen vergaan. De LuitenantAdmiraal Kornelis Tromp werd ook, wegens zijne onverschrokken manhaftigheid, zeer geroemd. Dat inloopen in 't dikste van de vijanden, en 't veranderen van schip, reis op reis, met nieuwe stoutheid, zich in 't gevaar stortende, maakte zulk een schrik onder de vijanden, dat velen de schepen, daar ze zijn vlag zagen vliegen, niet aan boord durfden komen, maar, zooveel hun mogelijk was, daarvan afweken: ook zeide men, dat eenige, zijn vlag telkens op andere

Sluiten