Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Brakel, behoorende onder 't Kollegie ter Admiraliteit te Rotterdam, met een heldenstuk den weg ter overwinning gebaand. Htf was dien morgen, omdat hy, tegen 't verbod van geen matrozen aan land te laten gaan, zyn sloep met eenig volk daags te voren had laten afgaan, door last van den Ruwaard in hechtenis genomen. Doch nu ziende dat zich hier gelegenheid voordeed om zyn misslag met dapperheid uit te wisschen, bood zich aan, en beloofde dat hy, indien men hem wilde ontslaan, met zyn schip, de Vrede, dat een slecht fregat was, en licht gemonteerd, liggende een van de achterste, de ander zou pogen te passeeren, en het voorste der Engelsche oorlogsschepen aan boord te leggen, en de branders aan te brengen. Deze aanbieding werd aangenomen: men stelde hem in vryheid en liet hem wederom op zyn schip overgaan. Ook hield hy zyn woord, en zeilde met een groote onversaagdheid vooruit en over de ketting, zonder een schot te schieten, alhoewel de vyanden van de schepen en batteryen onophoudelijk en zoo hevig als mogelyk was, op hem kanonneerden, totdat hy omtrent een musketschot van zyn vyand af was; toen gaf hy 't Engelsch schip (dat te voren tot bewaring van 't Fort Gharnesse had gelegen, en van daar herwaarts was opgeloopen) de lage, zoo veel hy met de voorste en boegstukken kon bereiken, en het daar op eens loops ') aan boord klampende, heeft het als in een oogenblik veroverd, alleen met verlies van twee of drie mannen en minder gekwetsten. Dit schip, genoemd Jonathan, was een kloek fregat, den Hollanders weleer ontnomen, gemonteerd met vierentwintig stukken, en bemand met honderdvyftig man. De Kommandeur Jan Danielszoon van den Ryn,

') Eensklaps.

Sluiten