Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Kommiezen en Klerken, die men voor hem, dicht aan zijn huis, in dienst hield ten kosten van 't gemeen ') was slechts een eenig persoon, die alle geringe diensten tot zijnent in huis verrichtte: en zullende zijne ceremoniëele visiten afleggen, sloeg die dienaar een slechte livreirok om 't lijf, en paste buitens huis op zijn karos. Maar bij andere gelegenheden zag men hem gemeenlijk te voet, en alleen over straat gaan, gelijk als een van de slechtste burgers van Den Haag. Ook verhaalt men dat de Prins van Monte Sarchio, een der Admiraals ten dienste des Koning van Spanje, op een tijd te Amsterdam komende terwijl de Luitenant-Admiraal De Ruiter zich daar ophield, en naar zijn huis vragende, om hem te bezoeken en te begroeten, hem in een groot paleis dacht te vinden, dat eenige overeenkoming zou hebben met zijn hooge bediening en den luister van zijnen doorluchtigen naam. Maar in zijn huis komende stond hij als voor 't hoofd geslagen, en buiten zichzelven, ziende dat zoo groot een Admiraal en zeeheld, den vaderlande zoo menigvuldige en groote diensten hebbende gedaan, in zulk een burgerlijke woning, die niet uitstak boven de huizen zijner buren, slechts ambtelooze burgers of gemeene koopluiden, zijn verblijf had, en daar als een burger met zijn gezin leefde. Maar die nederigheid en burgerlijkheid verhief hem te hooger in de oogen van al de verstandigen. Zijn verder leven verstrekte den burgeren een spiegel van allerlei Christelijke deugden, jegens vrienden heusch, jegens vreemden vriendelijk, jegens ellendigen meedoogend, en inzonderheid godvruchtig in al zijnen wandel, vindende zijn hoogste vermaak in de kerken en in 't hooren van stichtelijke predikatiën, niet alleen des

>) Op staatskosten.

Sluiten