is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpen, of in den brand te steken. Zij liepen daar naar toe, en haalden een deel volks, met den Kapitein Chichely, uit het schip. Doch de Luitenant-Admiraal Van Nes lei 't weer om de Zuid, en raakte weer in den vijand, zoodat hij toen niet wist waar dat dat Engelsch schip belandde. Maar daarna verstond men uit Engeland, dat de Nederlanders, die op 't schip waren, zich zoo ver in 't ontijdig plunderen vergaten, en zoo weinig orde hielden, dat de overige Engelschen hun slag waarnamen, hen overvielen, eenigen van hun doodsloegen, 't schip hernamen en naar Engeland brachten. De Kapitein Jan van Braakel, voerende het schip Groot Hollandia, zijnde, gelijk verhaald is, een van die zes, die gelast waren elk met een brander voor de Ruiter's eskader wat vooruit te zeilen, om de branders aan te brengen, deed op dezen dag een daad van de uiterste stoutmoedigheid, die bijna nooit in eenig zeegevecht was gezien, doch wat buiten order, dan niet min van nadruk '). Volgens de gestelde order moest hij uit de Ruiter's eskader, en het smaldeel van Van Nes, tegen de schepen der roode vlag vechten. Maar hij, in 't begin van den strijd ter rechterhand uitspattende, met den brander Dirk de Munnik, zette zijn koers om de Noord naar den Admiraal der blauwe vlag Montagu en zeilde recht op hem aan, zonder een schot te schieten, hoe zeer ook ettelijke Engelsche schepen op hem schoten, om 't naderen te beletten. Ook schoot Montagu, om hem af te weren, zoo vreeselijk, dat het kogels scheen te hagelen, en de zee, door 't vallen van kogels en bouten, opstoof, alsof ze vol walvisschen was geweest. Maar Braakel, schoon hem veel volk werd afgeschoten, wachtte

') Indrukwekkend.