Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met schieten totdat h\j Montagu's schip, de Royale James, 't welk al zijn geschut had gelost, aan boord lêi, en zich daaraan vast maakte. Toen gaf hij hem de volle laag, met een nederlaag') van menigte van menschen, en ijselijk geschreeuw van nog grooter getal gekwetsten. Hier ontstond toen een gruwzaam gevecht tusschen ongelijke partijen. Braakel lag aan Montagu's boord als een boot tegen een groot schip; want hij voerde niet meer dan omtrent driehonderd mannen en twee-en-zestig stukken, en Montagu over de duizend mannen, en honderd-en-vier stukken. Doch echter lag hem Braakel wel anderhalf uur aan boord, schoot zonder ophouden, en bracht Montagu in zulk een staat, dat hij zijn schip zou hebben opgegeven, (gelijk sedert zijn Luitenant verklaarde) indien Braakel een vlag had gevoerd. Hij kreeg wel ettelijke sloepen met versch volk, en zocht met enteren door overtal van volk, zijn vijands schip te vermeesteren; maar als de Engelschen 't schip boven in hadden, verweerde zich Braakel met zijn volk van onderen, zonder te kreuken, ') doch echter werd zijn schip en want zoo doorschoten, dat het geen zeil kon voeren. Ook schoot Montagu twee of drie branders, die op hem afkwamen, in den grond. De Buwaard van Futten, ziende hoe Braakel, tegen zijn order, inplaats van bij De Ruiter en Van Nes tegen 't eskader der roode vlag te vechten, zich zoo stout tegen Montagu in 't gevecht begaf, nam dat overtreden zijner order (een punt van 't grootste gewicht in alle zeegevechten) zeer kwalijk, en hield zijn daad strafbaar te zijn; doch hij kon echter niet nalaten zijn stoute dapperheid ten hoogste te roemen, wenschende dat

') Neervellen (dooden), ') Den moed opgeven.

Sluiten