is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»ook gedaan, doch hem niet gevonden heeft, zoodat, «mijns oordeels, in dezen niets en is te apprehendee»ren als de boosheid van de tijden, en de kwaad»aardigheid van de menschen, die zelfs zoover gaat, «dat men publiekelijk durit voorgeven, dat het «ongemak, 't welk mijn voornoemde broeder door «zinkingen heeft aan zijn rechterarm, niet uit die «oorzaak is voortgekomen; maar dat hij met UEd. »op 's Lands vloot in hevige woorden zijnde ver»vallen, UEd. hem in den arm zoude hebben gekwetst, »en dat uit die kwetsuur, en niet uit zinkingen, het «voorschreven ongemak voortgekomen zoude wezen. •Daar benevens wordt mede uitgestrooid en bij velen «geloofd, dat mijn voornoemde broeder met de vijanden «niet zoude hebben willen vechten, en voornamelijk «niet met de Franschen; dat hij den tweeden dag «belet zoude hebben de continuatie van de batailje, «en diergelijke leugens meer; mits welken ik UEd. «gansch gedienstig bidde, tot voorstand van de «waarheid en gerechtigheid, eene contrarie verklaring «of getuigenis bij een missive aan haar Hoog Mog. «en aan haar Ed. Groot Mog. te willen doen en «geven, daarvan ik, onder UEd. welgevallen, een «concept opgesteld en hier bijgevoegd heb, 't welk «UEd. gelieve te examineeren, en nauwkeurig te «letten of het ook in allen deele met de waarheid «overeen komt, en anderszins hetzelve zoodanig te «redresseeren als naar de ware geschapenheid der »zaak bevonden zal worden te behooren; en indien «UEd. nog een verhaal of getuigenis daarbij gelieft «te voegen, in wat manier mijn voornoemde broeder «zich gedragen heeft voor, in en naar de batailje, «dewijl hier onder het volk gedebiteerd werd, hij in «het kabelgat zoude hebben gezeten, 't zelve wordt •aan UEd. overweging en goedvinden gelaten. Waar-