Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geliefd op ons af te komen, zooals zij den geheelen dag zeer gemakkelijk hadden kunnen doen, maar zijn des avonds van ons afgewend en nadat wij haar daarop te vergeefs nog eens hadden nagewend, alzoo der geen apparentie was haar te kunnen bezeilen, zoo is, niet tegen mijnen wil of opinie, maar met mijn advies, tot 'sLands meesten dienst, geraden gevonden en geresolveerd, de vloot voor de kusten dezer Landen te posteeren, om alsdan ten spoedigste van alles naar behooren wederóm geprepareerd en voorzien te worden; Alle 't welk zijnde de oprechte waarheid, ik van UEdele Groot Mogenden ook niet anders kan gevoelen of verwachten, dan dat dezelve niet alleenlijk de zaken in dier voege zullen hebben opgenomen, maar dat het hare goede geliefte ook zal wezen, zoo veel doenlijk, te helpen disabuseeren diegene die daaromtrent met een verkeerde en onwaarachtige impressie ingenomen mogen zijn: 't welk van harte biddende, zal ik hiermede eindigen, en blijven,

Edele Groot Mogende Heeren, &c,

Geteekend Michiel Adr. de Ruiter.

Op dienzelfden dag dat deze brief geteekend was, werd de Raadpensionaris Johan de Wit van de Heeren Staten van Holland, op zijn ernstig verzoek, niet alleen van 't Raadpensionarisambt ontslagen, maar ook bedankt: en voorts ingewilligd, dat hij, volgens voorgaande resolutiën, voor dezen genomen, het Raadheersambt in den Hoogen Raad zou bekleeden. Hij verstond dat de tegenspoeden en rampen, den Lande overgekomen, de gemoederen der gemeente zulk een verkeerd gevoelen van hunne Regenten en

20

Actum in'sLands schip de Zeven Provinciën, ten anker Noordwest van Goerêe omtrent drie mijlen, den 4 Augustus 1672.

Sluiten