Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, en vooral mede tegen mij, alhóewel maar een dienaar zijnde, met een generale ongenegenheid en haat ingenomen geworden of gebleven zijn: 't welk mij dan gepermoveerd en geobligeerd heeft mijne dimissie en ontslaginge van het Raadpensionarisambt te verzoeken, op de gronden en fondamenten kortelijk vervat in de propositie door mij daartoe eerst bij monde gedaan en vervolgens in geschrifte overgeleverd, daarop bij haar Edel Groot Mogenden mijn gedane verzoek toegestaan, zooals UEd. 't een en 't ander uit het begeleide extract breeder zal gelieven te bemerken; 't welk ik van mijn plicht geacht heb UEd. bij dezen te notificeeren, opdat dezelve voortaan geene brieven, tot kennisse van den Staat specteerende, meer aan mij gelieve te adresseeren, maar dezelve bij provisie te laten afgaan, met opschrift aan den Heer Raadpensionaris van Holland en West-Friesland, of diegene die de voorschreven functie tegenwoordig zoude mogen bekleeden. Verblijvende altijd, die ik waarlijk ben,

WelEdele, Gestrenge Heer,

's-Hage den 12 Augustus 1672. UEd. ootmoedige Dienaar,

Johan DE Wit.

Deze brief, den twaalfden geschreven, kwam den Heer De Ruiter eerst den achtsten dag daaraan ter handen: te weten, op dien dag, die in 's Lands historie, door den moord aan de twee Heeren gebroeders De Wit begaan, met bloed is geteekend.

's Lands vloot vorderde toen zor der uitstel haar koers om de Zuid; doch werd door tegenwind, hard

Sluiten