Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verraad, of aan 't omkoopen van een Barbier, om Zijn Hoogheid te doen vermoorden, dan moest men hen door wettige Rechters hebben ter dood verwezen: dat zou tot luister en eere van den Staat en 't Recht hebben gestrekt: maar nu zyn ze door 't razende volk vermoord. God beware ons lieve vaderland voor zoodanig en meerder oproer en oploop. Eenige verhalen, dat de Heer De Ruiter, twee of drie dagen eer 't gerucht van den moord in de vloot kwam, door een brief daarvan werd verwittigd en de tijding b\j zich hield en smoorde, tot dat ze tevens uitbarstte. Dat jammerlijk einde van die twee doorluchtige gebroeders kon niet anders dan deernis en mededoogen in zijn gemoed verwekken. Hij zag er de wisselvalligheid der menschelijke hoogheid. Hij hoorde dat de Ruwaard, die tot tweemaal toe, als Gevolmachtigde van den Staat het hoogste bewind in de vloot had gehad, en zelfs over hem gebied gevoerd, die, zonder de kogels van 't geschut en musketten te ontzien, zijn leven in den laatsten slag had gewaagd, op de beschuldiging van een enkel Barbier, (dien de Gedeputeerden der stad Dordrecht ter vergadering der Staten van Holland hadden beschreven als een eerloos persoon, schuldig aan een vuile misdaad, en die op bloote knieën om vergiffenis had moeten bidden) op den pijnbank was geworpen, streng gepijnigd, zonder iets te bekennen, en echter gebannen, met verklaring, dat hij van al zijn waardigheden en eereambten was vervallen; dat het volk, met dat vonnis niet tevreden, hem met zijn broeder, die hem uit trouwhartigheid kwam bezoeken, op zulk een barbaarsche wijze had vermoord en mishandeld. Inzonderheid jammerde hem het omkomen van den Heer Johan de Wit, den gewezen Raadpensionaris, die onlangs van vrienden en vreemden, ook van vijanden, gehouden werd voor

Sluiten