Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Staatsorakel van Holland, die met zyn wijsheid, beleid, kloekmoedigheid, wakkerheid en welsprekendheid, zoo vele gewichtige handelingen had beleid en uitgevoerd. Die tot tweemalen toe het voornaamste beleid, als Gevolmachtigde van den Staat, op 's Lands vloot had gehad, eerst nevens de Heeren Huigens en Boreel, en daarna alleen: die omtrent de beleiding der zeezaken den vaderlande onbedenkelijke diensten had gedaan, die, door zyn raad en aanprijzen, hem, De Buiter, tot den dienst van Holland had getrokken, en teweeg gebracht, dat hem eerst het Vice-Admiraalschap, en daarna het Luitenant-Admiraalschap, en t Opperbevel over 's Lands vloot werd opgedragen: die hem altijd in hooge waarde had gehouden, teederl«k bemind en begunstigd, in Den Haag komende, in zijn huis geherbergd en vriendelijk onthaald. De herdenking dezer dingen hadden kracht genoeg om dat manhaftig gemoed met medelijden te bewegen, en hem de ondankbaarheid en woede des volks te doen verfoeien.

XXVII. DE BUITEB BELASTERD; ZIJN HUIS MET PLUNDEBING BEDBEIGD.

Sommigen poogden alom groote verandering in de regeering te maken en al de Begenten die hun in den weg waren daaruit te dringen. Men riep tot dien einde, dat al de aanhangers van den gewezen Baadpensionaris De Wit verraders en niet te betrouwen waren, dat ze van 't kussen moesten. Hierdoor raakten de burgerden in verscheidene steden meer en meer tegen hunne Wethouders gaande en de muiterij was

Sluiten