is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to co

niet te stillen, of men moest tot de gemelde verandering komen en werd diensvolgens zijn Hoogheid den Heere Prinse van Oranje door de Heeren Staten macht gegeven, om de Magistraten, die b\j de burgers verdacht waren in de steden van Holland, die zulks begeerden, van hunne ambten te ontslaan en anderen in hunne plaats aan te stellen. Doch onder verklaring, dat zulks alleen zou geschieden voor die reize, zonder gevolg voor het toekomende en onverminderd 't nadeel van de privilegiën, vrij- en gerechtigheden der voorschreven steden in 't toekomende en dat de voorschreven Regenten daardoor geenszins zouden worden gekwetst of benadeeld in hunne goede naam en faam, veel minder dat dezelve daaruit zouden mogen worden gehouden, of aangezien als hadden ze zich in de regeering van den Lande niet naar behooren gedragen en dat Zijn Hoogheid dezelve, met hunne familiën en goederen, zou nemen in zijne speciale protectie en sauvegarde... Hierdoor raakten vele Regenten, die in 't oog liepen, in verscheidene steden, op het aanhouden der gemeenten, of door 't beleid van anderen, uit de regeering en gedurende deze beroerte en opstand der burgerijen was 't geen kunst om iemand, hoe deugdzaam en trouw dat hij was, bij 't volk, dat nu gewend was het ergste te gelooven, een lasterkladde aan te wrijven, verdacht te maken, in haat te brengen en op 't lyf te vallen. Hiervan zag men in dezen tijd een wonderlijk en bijna ongeloofelijk voorbeeld te Amsterdam, omtrent het huis van den Luitenant-Admiraal De Ruiter. Al zijn vorige diensten, den vaderlande in voorgaande tijden, inzonderheid in dit tegenwoordige jaar, en tot dezer ure toe, bewezen, konden hem zoo niet bevrijden tegen de leugens van valsche tongen, (die hem uit nijd of andere verborgen inzichten zochten ten val