Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zjjn stoep komende, vroeg hy aan 't volk, dat ook voor zijn deur stond, wat er te doen was ? Zy riepen met onbeschofte taal: gij dikke schelm komt van de stoep, men zal u op zyn Jan de Wit's behandelen. Hy begaf zich daarop stoutelyk van de stoep, en zeide: heb ik 't verdiend, gy kunt my dan zoo behandelen. Op dat zeggen begonnen hem eenige te verschoonen, en te roepen, dat zy tegen hem niets hadden. Daarop drong hy door tot aan 't huis van den Admiraal, vindende Mevrouw De Ruiter zeer verlegen '), en sprekende van de deur en vensters te sluiten: doch hy verstond dat men met dat betoog van vrees het grauw te meer zou tergen of aanlokken, en ried deur en vensters wyd open te zetten, goed gelaat te toonen, en 't grauw goede woorden te geven, om tyd te winnen. Toen begaf hy zich naar 't huis van zyn Vaandrig Nikolaas Duizend, die 't bedryf van 't domme volk verfoeide, en overlegde met hem hoe hy zyn vaandel burgers, 't welk dien dag of 's avonds de wacht zou hebben, en naar de Muider poort moest trekken, best in de wapenen zou brengen. Geen trommelslagers bjj de hand hebbende, dewyl ze zich, naar 't gebruik van dien tyd, op den Dam onthielden, zond hy zyne dienstboden door de geheele wyk ten huize van al zyn schutters, hun bevelende dat ze met hun volle geweer voor 't Vaandrig's huis zouden komen. Den Vaandrig liet hij 't vaandel in zyn stoep zetten, 't welk een groot geschreeuw onder 't volk verwekte. Maar de Heer Smit gaf te kennen dat het dien dag zyn wacht was, en dat zyn volk ten dien einde moest vergaderen, 't geen 't grauw wat stilde. Hy zond ook zyn Luitenant naar de Heeren Burgemeesters, om hunne Ed. Grootachtbaarheden van den oploop

') Ontsteld.

Sluiten