Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar werd na 't enteren hand tegen hand gevochten "L Vaf. 4 Volk' wel ten getale van vier-en-dertig met de' cT?" ^ Kapitein en 8<*iP en vluchtte

gevende dat ^ * adviesjacht de Kater, voorgevende dat hun schip aan 't zinken was. Dan desniettemin verdedigde de Kapitein zyn schip met groote manhaftigheid. De ridder De Lery, oudste Luitenant van Gabaret, die eerst op 't Nederlandsch hip oversprong, had zich alreeds meester van de

vaï iTr? /1S d® Kapitein Kuilenburg, gevolgd van ettelyke der zynen, een sterken uitval uit het achterschip op hem deed. Hy greep hem bij 't kruis hm dat afruilende en zou hem met aarde geworpen hebben, ten ware hem de Heer De Rivaux, een Fransch vrywilliger, ware te hulp gekomen. De Chabotiere, tweede Luitenant van Gabaret

doïdeiwf dT pistoolschotea ea ettelyke sabelhouwen doodelyk gekwetst. Verscheidene andere Franschen werden door Kuilenburg's matrozen verslagen en vier

- °z00dat r ^ T Ziin eiffen hand terneêr♦ f vyanden genoodzaakt werden 't schip te verlaten en hun anker te laten vallen, om

jen ï* malkanderen te schavielen. Anderen verhaziPnH ? .VlCe'Admiraal De LieMe, hem in nood T Schip en '* adviesjacht de Kater te zyner hulpe kwam en dat de Franschen, het jacht

ken Kuüenh "li aan2iende' daar°P terstond afwezestia , , rg had m dlt scl»erp gevecht over de

zestig..docden en vyf-en-zestig gekwetsten. Voorts

dat W* SC? f Z0° beSchadigd en reddeloos geschoten, dat het niet langer ter zee kon blyven. Ook hadden de PrMschen met een vuurwerk den brand in 't chip getracht, doch de Nederlanders vonden middel

w r i. blusschen- Sommigen verhalen, dat ze het Fransche schip, dat Kapitein Kuilenburg zoo lang

Sluiten