Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Hollandsch vertaald, gedurende den zeetocht van dezen zomer, tot driemaal toe van voren tot achteren uit las. En dus was onze zeeheld de dood te aller ure getroost, hetwelk in een Christen, die een beter en eeuwig zalig leven tegemoet ziet, de grootste prikkel tot rustige kloekmoedigheid verstrekt. De gemelde Kapitein Van Gelder werd ook van zijn schoonbroeder, den geleerden Predikant Bernardus Somer, met een treffelijk Latynsch lykgedicht vereerd en betreurd. Maar de blijdschap over 't verdry ven der vijandelijke vloten van 'sLands kusten en zeegaten vond meer vat op de gemoederen der ingezetenen, dan de rouw over de gesneuvelde Helden en elk verhief de groote diensten, door den Luitenant-Admiraal De Ruiter den Staat in dezen zomer gedaan: zijn naam, te voren genoeg vermaard, steeg nu nog hooger in den top der doorluchtigheid, en de galm zijner glorie klonk door alle gewesten. Eenige gaven hem den titel van Redder des Vaderlands, en men zag eerlang zijn afbeelding in prent ten toon hangen, met dit bijschrift:

Aanschouw den Held, der Staten rechterhand. Den Redder van 't vervallen Vaderland,

Die in een jaar twee groote Koninkrijken, Tot driemaal toe, de trotsche vlag deed strijken, Het roer der vloot, den arm daar God door streé. Door hem herleeft de vrijheid en de vreê.

XXX. DE LAATSTE TOCHT (A° 1675).

Nu leidt mij 't vervolg des tijds tot het beschrijven van de laatste tocht des doorluchtigen zeeheids De

Sluiten