Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam voor deren zoo aeha&t nlan t» .1- j.j—

wee^ - '—" "" -\)"i «MB ioaor

Den 7den Januari, met het aanbreken van den dag, zagen de Hollanders de Fransche vyandelyke vloot in t Noordwesten, drie mylen van hun af, wendende West-noordwest over. De wind was toen Zuid-zuidwest en de Luitenant-Admiraal De Ruiter deed met 's Lands vloot, gevolgd van de Spaansche galeien, zyn uiterste best, zettende braam- en lyzeilen en al wat goed kon doen by om de vyanden op te zeilen, en omtrent den ïddag kwam hy hun (alzoo eenige van hun met de onderzeilen opgegeid naar de trage en onbezeildste schepen moesten wachten) met tien schepen vrij namaar zyn achterste en minst bezeilde schepen konden b« hem niet komen en veel minder by den vijand die ondertusschen zoo na by de wind kneep als mogelyk was, om eenig voordeel op de Hollanders te bekomen. Omtrent ten drie uren deed de Heer De uiter sein, opdat de Hoofdofficieren, Kapiteinen en Kommandeurs op hun rang zouden zeilen, en opdat elk zich by zyn bescheiden man l), volgens de beraamde orde, zou vervoegen, 't welk van allen werd nagekomen. Doch de stryd werd wederzyds, omdat de dag te zeer verloopen en de avond op handen was, tot den volgenden morgen uitgesteld. Daarop beriep de Luitenant-Admiraal al de Hoofdofficieren, Kapiteinen en Kommandeurs aan zyn boord, hen bevelende zich tegen s anderendaags tot slaan, klaar en gereed te maken en te houden en hen daarnevens ten hoogste vermanende, dat ze ter liefde van 't Vaderland en om te eerder tot een eerlyke en vaste vrede te komen,

') Den hem aangewezen man.

Sluiten