Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van weerspannelingen. Hij had de Fransche vloot in drie eskaders verdeeld. De Markies de PreuillyHumieres had het gebied over de avantgarde of voortocht en de Heer Gabaret over de arrieregarde of achtertocht. De Hollandsche vloot bestond, gelijk hier boven in de lijst is aangewezen, in niet meer dan achttien schepen van oorlog en daaronder slechts twee met zes-en-zeventig stukken; voorts in zes snauwen of lichte fregatten, elk gemonteerd met acht stukken en nog vier branders en twee behoeftschepen.

Doch op dezen dag had de Schout-bij-nacht Verschoor in 't gevecht de avantgarde of voortocht, de Luitenant-Admiraal De Ruiter de bataille of middeltocht en de Vice-Admiraal De Haan de arrieregarde of achtertocht. De Heer De Ruiter, met 's Lands vloot de vyanden getroost, hield zoo dicht bij de wind als hij kon en wendde met de Hollandsche schepen (daar zich ook het Spaansche schip, onder 't gebied van Mattheus de Laye, bij liet vinden) zoodanig tegen hen aan, dat ze hunne reis naar Messina niet konden voortzetten, of zij moesten daar door heenslaan. Ook zochten ze 't gevecht zoozeer als de Heer De Ruiter en kwamen ten negen uren op hem af, in zoo goede orde gerangeerd, dat hij sedert edelmoediglijk, tot lof zijner vijanden, verklaarde: dat hij nooit in eenig gevecht ter zee de vijanden in beter order had zien aankomen. Toen hen met de zijnen, ingelijks wel gerangeerd, kloekmoediglijk afwachtende, begonnen de voorste schepen van wederzijdsche vloten ten tien uren op elkander te schieten. De Hollanders werden aangevoerd door den Schout-bü-nacht Nikolaas Verschoor en de Franschen door den Markies de Preuillyd'Humieres. De plaats van !t gevecht was tusschen de eilanden van Stromboli en van Salino. Nadat de voorste aan malkanderen waren, raakte ook de mid-

Sluiten