Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker bescheid Dus eindigde de zeestrijd omtrent

het eiland Stromboli, in welken aan weder-

® met ongemeene kloekmoedigheid werd gevochten. "

„„5 DE LAATSTE TOCHT. (Vervolg). VERLOSSING DER GEVANGEN HONGAARSGHE PREDIKANTEN.

zi^eT^dmiraal De Ruiter-den brief

Zun Hoogheid gelezen en overwogen hebbende, besloot, t hu met s Lands vloot, zonder uitstel terug naar pels en voorts naar Sicilië zou zeilen, om de [™Sclie,nt aJle moffelyke afbreuk te doen, vertrouwende dat hü te Napels nader aanschrijving van hunne Hoog Mogende zou vinden. Hjj stelde derhalven zyn koers terstond naar de eilanden Capraia enElba, en voorts naar Napels. Doch hy gaf z«ne Hoofd-

2nC1wen f**Kapiteinen te bennen, wat hem door zyn Hoogheid was aangeschreven : stellende, indien

ra" d? H°0fdvlag afdwaalde, de baai van

Napels tot rendevous, of verzamelplaats. Den tienden der maand kwam de vloot omtrent het eiland Ischia dat ten Westen van de golf of zeeboezem van Napels leit. doch men had de wind uit de golf Noord-oost ten-oosten, en dat zeer ongestadig, dan stilte en dan Koelte zoo dat men weinig kon vorderen. De Heer De Ruiter zond toen met een felouque een brief aan den Onderkoning van Napels, den Marquis de los Velez en een ander aan den Nederlandschen Consul Van Dalen, om zijn komst bekend te maken. Daar op kwam nog 's avonds ten zes uren de gemelde Consul, met een Luitenant-Generaal, aan zyn boord

Sluiten