Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een stuk schroots ontving, en of de pijpen in zyn rechterbeen niet door den val van 't zonnedek waren gebroken. Dit waren de eerste kwetsuren van eenig belang, die hy in den ganschen tyd zyns levens had ontvangen. Maar door die wonden en val lieten de zynen den moed niet vallen. Het zien van zyn bloed scheen het bloed der matrozen te verhitten, en hen te dapperder tegen de vyanden te doen vechten. Zyn eerste Kapitein, Gerard Kallenburgh, liet niet na een ieder tot zyn plicht op te wekken, en stelde binnen scheepsboord zoodanige orders, omtrent het bedryf der verdere Officieren, matrozen en soldaten, dat noch vriend noch vyand heeft kunnen merken dat den Admiraal iets overgekomen, of dat hy niet tegenwoordig was. Ook wordt van sommigen verhaald, dat de Admiraal te dier tyd in sommige gelegenheden nog raadde wat men doen moest, en dat hy, zoo gekwetst als hy was, den zynen nog gedurig moed in sprak, en hun, telkens als hy 't geschut hoorde losgaan, toeriep: Houdt moed, myn kinderen, houdt moed; zoo moet men doen om de zege te verkrygen. In 't midden en 't heetste van t gevecht, dat zonder ophouden werd vervolgd, werden de groote steng en de fokkera van 't schip de Spiegel, daar Kapitein Schey 't gebied op had, van boven neder geschoten: zoodat Schey, om niet in der vyanden vloot te dryven, zich genoodzaakt vond, het schip door zyn sloepen van zyn post en buiten schot van 's vijands geschut te boegzaarden, daar het voorts, uit last van den Marquis de Vayona, Generaal der galeien, door een galei (nevens het schip van den Kapitein Uitterwyk, Damiaten, dat ook te eenemaal reddeloos was geschoten) naar Siragossa werd gesleept. Het schip de Leeuwen, gevoerd door den Graaf van Styrum, die zich altoos dicht by

Sluiten