Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zestig stukken voerden, gestadig en bestendig 't hoofd bood. Hier werd van dat schip, en van zijn sekonden of bestanders, op die voorbijgaande Fransche schepen zoo sterk en zoo vaardig met het geschut geschoten, als men met musketten zou kunnen doen. Waardoor zij zoo wel werden afgewezen, dat elk van hun de wijk nam, en omtrent ten zeven uren van de gansche vijandelijke vloot werden gevolgd, keerende hun de spiegels toe. Men vervolgde toen de vluchtende vijanden in den maneschijn al schietende, tot omtrent ten acht uren in den avond. De Vice-Admiraal De Haan, met de schepen der achterhoede de Spaanschen volgende, raakte tegen den Schout-bij-nacht Gabaret, Bevelhebber over de Fransche achtertocht, (die de Ridders De Lhery en De la Fayette, den Marquis de Langeron, en den Heer van Beaulieu, dappere Kapiteinen, onder zijn eskader had) vrij laat in 't gevecht; 't welk door 't vallen van den avond, en 't wijken der geheele Fransche vloot, te korter viel. Nadat men de wijkende Fransche vloot tot acht uren in den avond, gelijk gezegd is, had vervolgd, werd goedgevonden 't vervolg te staken: want men begon voor 't harde weder, dat ook 's anderendaags opkwam, te duchten. Dies heeft men de vliedende vijanden, de zeilen tegen de mast halende, al drijvende verlaten. Dus de gansche nacht gedreven hebbende, zag men den volgenden morgen de Fransche schepen zoo verre in 't Noorden van 's Lands vloot af, als men van de steng kon beoogen: hunne koers stellende naar de kust van Kalabrie en 't Faro van Messina. Doch overmits het toen alreeds stijf koelde, en de wind zich nog meer verhief, vond de Heer De Ruiter omtrent den middag geraden, dat men den koers zou stellen naar den baai van Siragossa. Want vele schepen, inzonderheid het zijne, en die van zijn eskader, waren

Sluiten