is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder etc., L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenheld kon God meer vreezen, eeren, liefhebben betrouwen en den godsdienst met meer y ver behartigen' Het hooren der predikatiën, dat hy niet licht verzuimde, was zyn hoogste vermaak. En hy streed zoowel met de gebeden als met de wapenen: beginnende nooit zeegevecht voordat hy God eerst in zyn kajuit om zyn hulpe en zegen had aangeroepen. De heilige Schriftuur las hy onophoudelijk, en besteedde daarin als hy aan land was meest al de winteravondenlezende dan overluid by zyn huisvrouw en kinderen om die met eenen door dat gehoor te leeren en té stichten. Behalve de heilige Schrift las hy weinige en byna niet dan Theologische boeken. Hy betoonde zich ook als een voorzanger in de Christelijke scheepsoefeningen: en zong gaarne psalmen; want hy was een goed zinger. Van alle onnutte gezelschappen, en den tijd met drinken, dobbelen en spelen door te brengen, had hy een grooten afkeer. De menigvuldige verdeelingen en scheuringen der Christenen werden by hem verfoeid, en hy wenschte om de vrede der kerken. Hy hoorde zeer ongaarne dat men eenige verschillende Christenen, ja zelfs dat men alle menschen die buiten 't Christendom waren geheel en al veroordeelde: maar wilde 't oordeel liever opschorten, ziende wel geen grond van hoop, omdat buiten Christus geen zaligheid is, ook geen zaligheid buiten Christus vaststellende, maar nochtans erkennende een ondoorgrondelijke diepte, beide van oordeel en van barmhartigheid, liet hy de zaak Gode bevolen, 't Was hem ook zeer tegen de borst, als men iemand die dwaalde, in zijn Religie bespotte. Hij toonde ook in alle gelegenheid een vijand te zijn van alle profaniteit, of verachting van heilige zaken, en van alle redeneeringen van ongebondene schrandere geesten tegen God, godsdienst of goede zeden, heb-